(Pentest (penetration test - נסיון חדירה למערכת, על מנת לבדוק את רמת הבטיחות שלה.

כולנו מדי פעם רוצים לנסות את הידע התיאורתי שלנו באבטחת מידע על מערכות אמיתיות. רק שרוב הפעמים זה לא חוקי, ויכול לגרום לנו לבעיות. במיוחד בשביל אנשים כמונו,אני יציג כמה מקומות בהם אפשר לבצע פנטסט בצורה חוקית לגמרי.